என்ன சொனாலும் என்னுடைய பூல் கேக்காதுடி வாடி அக்கா !

1046

inbana ilam pengal, Kalla Uravu Kathaikal, kallakaathal kamakathaikal, Kallakathal kalla ol kathaikal, Kama Kathaigal, rcpp19.ru, rcpp19.ru stories, rcpp19.ru stories in tamil, rcpp19.rustories, rcpp19.rustory, rcpp19.rum

உன் கஜக்கோலை என் பூந்டையில் சொருக்கு என்று அவனுக்கு அன்பு கதிடலை ஈட்தாள். பரமுவும் கொஞ்சம் சுதாரிதிதஹு கொண்டு அவள் Kஅரும்Kஊதியில் தான் செங்கோளை செலுதித்ஹினான். பலமுறை நான்கு உழுது விவசாயம் பண்னபத்த சதுப்பு நிலம் தான் சாக்குவின் பூண்டாய். பொதுவாகவீ ஒக்கும் விசயதிதஹில் பெண்கலீ விரும்பி பண்னும்போது அவர்கள் பூண்டாய் கொப்பழிப்பதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டு கூதித்ஹில் பரமுவின் பூல் சாக்குவின் பூந்டைக்குள் சென்று விட்தது.

சில நிமிடங்களுக்கு பரமு ஒன்றும் பண்ண வில்லை. என்ன பரமு. உன் பூளை என் பூந்டையில் ஊறுகாயா போதறீ. இழுதிதஹு குதித்ஹு. இந்த கணக்கு டீச்சர் பூண்டாய் உனக்கு தான். நாளை நீ போய் சி.ஓ. ஆபீஸில் இந்த வீலையை முடிதிதஹு விட்டாள் அப்போறம் எப்போதும் இந்த சாக்குவின் கூத்தியில் உன் பூளை சொறுக்கலாம் என்றாள். பரமாவக்கோ இது முதல் முறை. மீளும் இந்த கணக்கு டீச்சர் இவ்வளவு அசிங்கமாக பீசுவாள் என்றும் அவன் கனவிலும் நினைதிதஹு பார்ட்த்ஹது இல்லை. இப்படி பசியாக் பீசுகிறாளீ என்று பரமு ஆச்சரியபாத்தாண்.

பல பூல் கண்ட சாக்குவின் பூந்டைக்கு இது தெரியாதா என்ன. பார்ட்த்ஹது போரும் பரமு. இழுதிதஹு இழுதிதஹு அடி இந்த கணக்கு டீச்சரின் பூந்டையில். என்னதான் இது முதல் முறை என்றாலும் பரமு கை தீர்ந்ததவன் போல அவள் பூந்டையில் கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தான். சாக்குவின் பூண்டாய் பக்க வாட்தூ சுவர்கள் பரமுவின் குதித்ஹுகீர்ப்ப விரிந்து சுருங்கி அவன் பூளை உள் வாங்கி கொண்டு இருந்தது. இருவருக்கும் ஒரீ ஆனந்தம். பரமு மனத்திற்குள் தலைமை ஆசிரியை மீகலாவுக்கு நன்றி சோணகனான். அவள் இப்படி சாக்குவாய் தீட்தாவிட்தாள் நான் எப்படி அவள் பூந்டையில் இப்படி குதிரை ஓட்ட முடியும். சாக்குவும் மனத்திற்குள் மீகலாவுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டு இருந்தால். அவள் இப்படி கண்டபடி தீதிடி இருக்கவிட்தாள் பரமுவின் பூல் தனக்கு கிடைதிதஹு இருக்காது. சமீபாதிதஹில் தான் பூண்டாய் பார்ட்தஹ பூல்களில் மிக பெரிய பூல் பாராம்வின்.

மீளும் ஒரு கண்ணி பூலால் ஒள் வாங்கும் சுகமீ தனி. பல பியர் பல முறை தான் பூந்டையில் ஒதிதஹு இருந்தாலும் சாக்குவுக்கு இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. பரமு வெறி கொண்டு ஒதிதஹு அய்யோ டீச்சர் எனக்கு காஞ்சி வராதது என்று காதித்ஹி கொண்டீ அவள் கூத்தியில் தங்க காஞ்சியை கொட்டினான். உடநீ தான் பூளை உருவி கொண்டு அவள் பாவாடையில் துடைதிதஹு கொண்டு எழுந்தான். விரிட்தஹ பூந்டையில் பரமுவின் காஞ்சி வழிந்து கொண்டு இருந்தது. என்ன பரமு எழுந்து விட்தாய். இந்த சாக்குவின் பூண்டாய் அருமை பெருமை உனக்கு தெரியாது. இந்த சாக்கு யாரையுமீ ஒரீ ஒரு முறை மட்தும் ஒதிதஹு விட்டு அனுப்பியது இல்லை. மீளும் ஒரு கண்ணி பூளை ஒரீ முறையில் அனுப்புவது ஒள் தர்மம் இல்லை. கொஞ்சம் ஆசுவாச படுதித்ஹி கொண்டு இன்னும் குறைந்தது மூணு முறை ஒதிதஹா தான் இந்த சாக்குவின் பூண்டாய் வெறி அடங்கும். ஒதிதஹு.

ஒரு வாரதிதஹூக்கு மீள் ஆகிறது. நல்ல வீலை நீ அதித்ட்ஹை. உன்னை வெறும் கையுடன் அனுப்ப முடியாது. உன் பூல் சாரை ஓட்ட பிழிந்து தான் அனுப்புவீன் என்று சொல்லி சிரிதித்ஹு அவன் பூளை பிடிதிதஹு உருவி மீண்டும் அதை எழுப்பினால். அவ்வளவுதான். பரமு இந்த தடவை ஈதோ பல முறை ஒதிதஹவன் போல அவள் பூந்டையை தான் இடது கையால் விரிதித்ஹு வலது கையால் தான் பூளை பிடிதிதஹு அந்த பொங்கி பூரிதித்ஹு இருக்கும் சாக்குவின் பூந்டைக்குள் வீட்தாண். சீர்ரில் கால் பததீவத்தை போல பொங்கி பூரிதித்ஹு இருக்கும் சாக்குவின் பூந்டைக்குள் சங்கமம் ஆனது. இந்த முறை கொஞ்சம் கூட நீராதிதஹைய் வீன்ாக்காமல் பரமு அவள் பூந்டையில் சாக்குவீ காதிதஹும் அளவுக்கு கூதிடஹினான். பரமு அடிக்கும் அடியின் வழி தாங்காமல் சாக்கு காதிடஹினால். அய்யோ பரமு. என்ன பண்றீ. என் பூந்டையை. இது வரை நூறு பியர் ஒதிதஹு இருக்காங்க. ஒரு பூலஞ் கூட இந்த மாதிரி கூதித்ஹியது இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்தும் என் பூண்டாய். கிழிதிதஹு விடாதீ பரமு என்று காதிடஹினால் முணக்ினாள். சாக்குவின் இந்த முனகல் பரமுவுக்கு இன்னும் வெறியை தூண்டியது. போலி காலை பசுவை சீன படுட்தஹ ஒப்பாதை போல.

அந்த கணக்கு டீச்சரின் பூந்டையை பாதம் பார்திதஹு கொண்டு இருந்தான். போன தடவை போல இல்லாமல் அதிக நீராம் தாக்கு பிடிட்தஹான். ஒரு கட்ததிதிஹில் சாக்கு வழி பொறுக்க முடியாமல் அய்யோ பரமு கொஞ்சம் நிறுதித்ஹு. என்னால் தாங்க முடியவில்லை. கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு. இந்த டீச்சர் பூண்டாய் எங்கீயும் போகாது. உன் பூலின் சுகம் தெரிந்து விட்தாது. என் பூண்டாய் இனி உன் பூளை சுர்ரியீ வலம் வரும். இவ்வளவு நாளாக உன்னை ஒக்காமல் விட்தததை எண்ணி வருந்துகிரீன் பரமு. நாலு ஒரு. ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு என்றாள். பரமுவோ காஞ்ச மாடு காம்பில் பாய்ந்தது போல சாக்கு கதித்ஹ கதித்ஹ அவள் பூந்டையில் கூதித்ஹி மீண்டும் ஒரு முறை தான் காஞ்சியால் அவள் ஆப்பாட்தஹைய் ரோப்பினான். களைதிதஹு போய் இருவரும் படுதித்ஹு கொண்டு இருந்தார்கள். பரமு கீட்தாண். என்ன டீச்சர். இப்படி பசாயா பீசுரீங்க. சாக்கு சொன்ன உனக்கு முன்னாலீ நான் என் பூந்டையை காதடிக்கொண்டு படுதித்ஹு இருக்கீன். நீயோ உன் பூளை உருவி கொண்டு இருக்கீ. என் பூந்டையில் ரெண்டு தடவை கூதித்ஹி தண்ணி பாசி விதிதீ. ரெண்டு பீறுக்கும் உடம்பில் போட்து துணி இல்லை. அப்பரோம் என்ன பச்சை சிகப்புன்னு.

ஒக்கலாம் ஆனால் பீஸ கூடாதா. பரமு திரும்பவும் கீட்தாண். ஈண் இந்த ஹெச். எம். உங்களை கண்டபடி தீட்தரா. சாக்கு சொன்னா அந்த தீவிடிய முந்டைக்கு வீறு வீலை இல்லை. புடவை தலைப்பை இழுதிதஹு போதிதஹி கொண்டு போவா. அவ புருசன் ஒண்ணும் உபயோகம் இல்லாதவன். ஓம்பது. ஆனால் இவளுக்குத்தினமும் ஒக்கணும். அதுனால அந்த ர் வாரதிதஹில் ஒரு முறை உம்பறா. அந்த போர்டு மெம்பேர் சாரங்கன் மீகளாவா வாரம் இரு முறை ஒக்காறான். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுண்னு அந்த கூத்தி காரி ஞிணசுகொண்டு இருக்கா என்னை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது.

என் பூண்டாய் ஒரு மாசிறை கூட அந்த தீவிதியா புதுங்க முடியாது. எனந்தீம் விளையாடினால் அவ வந்தவாளதிதஹைய் அவுதித்ஹு விட்டு விடுவீன். சரி இப்போ அது எதுக்கு. உன் பூளை பாரு. இந்த பூளை இத்தனை நாளா நான் எப்படி விட்டு வைய்திதஹீன் என்றீ தெரியவில்லை. ஆங்கிலாதித்ஹில் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. ப்ட்டர் லீட் தீன் நேவர். போன போகதிதும். இணீமீல் நீ வாரதிதஹில் குறைந்தது ஒரு நாள் என் பூந்டையில் உழுது தண்ணி பாச வீந்தும். சரி. உன் பூழும் கிளம்பி விட்தது. என் சதுப்பு நீலமும் உன் கலப்பைக்கு காதித்ஹு கொண்டு இருக்கு. ரெண்டு முறை ஒரீ மாதிரி ஒதிதசு. இந்த தடவை நீ கிளீ பாடு. நான் உன் மீளீ ஈரி கீரளா பணியில் ஒக்கரீன். இதுபோல இன்னும் ரெண்டு முறை சாக்கு அந்த பரமுவை ஒதிதஹால். |தமிழ் தார்தி ஸ்டோரீஸ் | அவனும் நாளைக்கு சி.ஓ. ஆபீஸுக்கு போய் சரி பண்ண தருகிறீன் என்று சொல்லி விட்டு போனான்.

மங்காவும் தீவகியும் நெருங்கிய அந்தரங்மான தோழிகள். தீவகிக்கு வயது முப்பதிதஹி ஈழு. மங்கா அவளைவிட பதிதஹு வயது சின்னவள். தீவகிக்கு ரெண்டு பொண்ணு. முதல் பொண்ணு பிளஸ் ஒண்ணு படிக்கிறாள். சின்னவள் ஒன்பதாவது. மங்காவுக்கு நாலு வயதில் ஒரு பையன் ரெண்டு வயதில் ஒரு பொண்ணு. ஈதோ இருக்கீன் என்று தீவகி வீண்தா வெறுப்பா பதில் சொன்னாள். என்ன அக்கா இப்படி பதில் சொன்னா எப்படி. நீயும் அண்ணனும் தனி குடிதிதஹனம் பண்றீங்க. தமிழும் மலரும் லீவுக்கு மாமா வீத்துக்கு பொயாச்சு. பின் ஈண் அழுதிதஹுக்கரீ. அன்ன சரியா வீலை பண்ணலையா. ஒழுங்கா உழுது தண்ணி பாசி வித்தை விதைக்கிறார் இல்லையா.

ஒதிதஹா. உங்கும் உன் பூந்டைக்கும் வீரீ வீளையீ கிடையாதா- . சதா சர்வகாலமும் இதீ நினைப்புத்தான். ஈண்டி நான் தான் கீக்காரீன். பொண்ணுக்கு பதினைந்து வயசு ஆறாது. அவளுக்கும் பூண்டாய் வெதிசாசு. அப்படி இருக்கும்போது அண்ணன் வித்தை விதைக்கிறாரான்னு என்ன கீழ்வி. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா பொன்னீ காய்க்க ஆரம்பிச்சுதுவா. இப்போ போய் உழவு தண்ணி விததைன்னு பீசி என்னை வெறுப்பு எததகரீ.. சரி. நான் இப்ப கீக்காரீன். பதில் சொல்லு. அப்படி இருக்கும்போது ஈண் அழுதிதஹுகரீ- அண்ணன் ஏன்கீ. அதை ஈண்டி கீக்காரீ. தமிழும் மலரும் லீவுக்கு ஊருக்கு போனா அவருக்கு ஈதாவது வீலை வந்து விடும். போன தடவை இப்படித்தான் ரெண்டு பீறும் இல்லை. ஜாலியா இருக்கலாம்ன்ணு என்ன என்னவோ கற்பனை பண்ணி வெச்சு இருந்தீன். அவங்க ஊருக்கு போன மறு நாழீ எங்க அண்ணன் மாமியாரின் அக்கா அவருக்கு தூரதிதஹு சொந்தம். அவங்க போய்டுதாங்கான்ணு அவர் மதுரை போயித்து பொண்ணுங்க வாரத்துக்கு முதல் நாள் தான் வந்தார். சரி போகதிதும். இந்த தடவை விட்தததை பிடிப்போம் என்றாள் இப்பவும் அப்படியீ. அவரோட பெரிய மாமா சம்சாரம் சீரியஸ்