பல முறை போட்டாலும் போர் அடிக்காது இந்த இந்த மங்கைகளை

4817